Vedtekter

Vedtekter Bodø Fotoklubb

§ 1 Navn

Klubbens navn er Bodø Fotoklubb

—————————————————————————————————————-

§2 Formål

Klubbens formål er å fremme interessen for fotografi i et aktivt og sosialt miljø for

fotoentusiaster i Salten.

—————————————————————————————————————–

§3 Medlemskap

Klubben er i prinsippet åpen for alle. Søknad om medlemskap skal vurderes av styret. Dersom

styret finner det formålstjenlig for klubben å avslå medlemskap skal dette begrunnes. Styrets

beslutning kan overprøves av årsmøtet. Søknad om medlemskap for personer under 18 år skal

co-signeres av vedkommendes foresatte.

Alle medlemmer har samme rettigheter og plikter. Medlemmer under 18 år er dog underlagt

visse restriksjoner vedtatt av klubbens styre.

Medlemmene har adgang til klubbens vanlige møter. Klubbens lokaler og utstyr kan

disponeres av medlemmene etter nærmere regler fastsatt av styret.

Med 2/3 flertall kan et ordinært eller ekstraordinært årsmøte utelukke et medlem som ved sin

opptreden skader klubben eller dennes anseelse. Styret har myndighet til å foreslå eksklusjon

av et medlem. Medlemmet skal i tilfelle varsles skriftlig (pr epost eller brev) og gis én ukes

frist til å gi sine evt kommentarer i sakens anledning. I perioden fra forslag om eksklusjon

er vedtatt av styret og frem til årsmøtet fatter endelig vedtak om eksklusjon, suspenderes

medlemmet. Dette innebærer at medlemmet midlertidig fratas sine medlemsrettigheter i Bodø

Fotoklubb. Endelig vedtak om eksklusjon iverksettes med umiddelbar virkning.

—————————————————————————————————————–

§4 Kontingent

Klubbåret følger kalenderåret. Kontingent fastsettes av årsmøtet og betales innen 15. februar.

Ved innmelding etter 1. juli betales halv klubbkontingent, etter 1. november betales kun for

neste år.

Ved utmelding refunderes ikke klubbkontingent.

§5 Organisasjon

Klubben ledes av et styre med 5 medlemmer og 1 varamedlem. Styremedlemmene velges av

årsmøtet for 2 år ad gangen, og minst to styremedlemmer skal stå på valg hvert år. Det skal i

tillegg velges en revisor, samt en valgkomité bestående av to personer.

Styret fastsetter/endrer program, konkurranseregler og annen drift mellom årsmøtene. Styret

er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer (medregnet møtende

varamedlem) er til stede. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§6 Årsmøte

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet.

Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig, uavhengig av antall fremmøtte medlemmer.

Medlemmene får stemmerett på årsmøtet etter 1 måneds medlemskap. Andre saker enn de

som er nevnt i innkallingen kan ikke behandles.

Medlemmer som ikke kan være tilstede på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til styret eller til

et møtende medlem. Fullmakten kan inneholde instruks om stemmegivning.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Øvrige vedtak treffes med

alminnelig flertall, med mindre annet følger av vedtektene.

Det skal føres en protokoll for årsmøtet.

§7 Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av januar. Innkalling med sakspapirer sendes

skriftlig (brev eller e-post) med minst 10 dagers varsel til alle som er medlemmer pr. 1.

januar.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert skriftlig til styret innen 1.

desember. Kun klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.

På ordinært årsmøte behandles:

A. Styrets årsberetning

B. Regnskap

C. Kontingent

D. Budsjett

E. Innkomne forslag

F. Evt endring av vedtektene

G. Valg

§8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller minst 5 medlemmer

skriftlig krever det. Innkalling sendes skriftlig (brev eller e-post) til alle medlemmer med

minst 14 dagers varsel.

Kun klubbens medlemmer har adgang til det ekstraordinære årsmøtet.

§9 Reglementer og plikter

I tillegg til vedtektene gjelder de til enhver tid fastsatte reglementer for klubblokaler,

hjemmeside, utstyr og annet som måtte være fastsatt av styret.

Disse reglementer håndheves av dem som av styret er utnevnt som ansvarspersoner.

Avgjørelser skal begrunnes og protokollføres. Årsmøtet har øverste myndighet og kan

overprøve bestemmelser satt i underordnede utvalg i den grad dette ikke håndteres av styret.

§10 Oppløsning

Oppløsning av klubben vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Det avgjøres deretter ved

alminnelig flertall hvordan klubbens aktiva skal disponeres.